Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Hoe beleggers kunnen profiteren van aandelensectoren

Hoe beleggers kunnen profiteren van aandelensectoren

Op de wereldwijde aandelenmarkten hebben beleggers de keuze uit duizenden effecten. Elk effect afzonderlijk bekijken, alsof het geen overeenkomsten heeft met andere effecten, zou onbegonnen werk zijn voor aandelenanalisten of -beleggers. Gelukkig zien wij talloze manieren om effecten in te delen in categorieën om u een handje te helpen bij uw analyse.

Eén van deze indelingen: aandelensectoren1. Naar ons idee kan inzicht in deze sectoren diversificatie bevorderen en het risicobeheer van uw portefeuille ten goede komen.

Met sectoren wordt geprobeerd aandelen in te delen naar de economische hoofdfunctie van de bedrijven die er deel van uitmaken. Zo behoren olie-exploratiebedrijven, aardgasproducenten en olieraffinaderijen allemaal tot de energiesector.

Niet alle sectoren zijn echter zo klip en klaar. Bedrijven zijn soms actief in meerdere bedrijfstakken, waardoor de scheidslijn vervaagt en definiëren moeilijker wordt. Dan kunnen indexproviders van pas komen.

Global Industry Classification Standard

Twee grote opstellers van aandelenindexen, MSCI en Standard and Poor's (S&P), ontwikkelden de Global Industry Classification Standard (GICS) om sectoren af te bakenen. GICS gebruikt inkomsten als belangrijkste factor om aandelen in te delen in 11 sectoren, waarbij het bedrijfssegment dat de meeste omzet genereert, bepaalt aan welke sector het aandeel wordt toegekend.

Doordat de wereldwijde aandelenmarkten worden ondergebracht in 11 sectoren, zijn de sectoren breed gedefinieerd. Daarom hanteert GICS ook 24 subcategorieën, zogenaamde "industriegroepen", die aandelen toekennen aan nauwer gedefinieerde segmenten. Figuur 1 geeft alle 11 sectoren en voorbeelden van onderliggende industriegroepen weer.

Figuur 1: Aandelensectoren en industriegroepen brengen structuur aan

Sector Voorbeelden van industriegroepen
Energie Energie
Materialen Materialen
Industrie Kapitaalgoederen
Commerciële en professionele diensten
Duurzame consumptiegoederen Auto's en onderdelen
Duurzame gebruiksgoederen en kleding
Basisconsumptiegoederen Detailverkoop voeding en basisconsumptiegoederen
Eten, drinken en tabak
Gezondheidszorg Medische apparatuur en benodigdheden
Geneesmiddelen, biotechnologie en biowetenschappen
Financiële instellingen Banken
Gediversifieerde financiële diensten
Informatietechnologie Software en diensten
Technologische hardware en apparatuur
Communicatiediensten Telecommunicatiediensten
Media en entertainment
Nutsvoorzieningen Nutsvoorzieningen
Vastgoed Vastgoed
Bron: FactSet, per 9/5/2019. Sectoren en selecte industriegroepen binnen de MSCI World Index.

Aandelen binnen dezelfde industriegroep hebben meer raakvlakken dan aandelen in andere groepen binnen dezelfde sector. Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven met soortgelijke aanjagers doorgaans ook soortgelijk gedrag vertonen – zij het in verschillende mate.

Een eenvoudig, denkbeeldig voorbeeld: als de olieprijzen hoog zijn en stijgen, zullen olieproducenten in de energiesector naar verwachting meer inkomsten genereren. Hier zouden aardgasproducenten echter ook baat bij kunnen hebben, aangezien hogere olieprijzen tevens de vraag naar een alternatieve brandstof kunnen bevorderen. Bedrijven die uitsluitend olie verwerken tot benzine reageren waarschijnlijk anders – voor hen is olie immers een kostenpost!

Door gemeenschappelijke aanjagers en marktomstandigheden die gunstig kunnen zijn voor bepaalde groepen bedrijven in kaart te brengen, krijgt u inzicht in welke groepen er al dan niet bij gebaat zijn. Als u hogere olieprijzen verwacht, verkiest u bijvoorbeeld wellicht producenten boven raffinaderijen.

Diversificatie

Misschien nog wel belangrijker is dat inzicht in aandelensectoren de spreiding in uw portefeuille ten goede kan komen, waardoor de risico's worden beperkt en de kans groter is dat uw beleggingsdoelstellingen worden verwezenlijkt.

We vinden dat sectorwegingen (het procentuele aandeel van elke sector in een index) beleggers de nodige houvast bieden om te bepalen hoe ze hun vermogen moeten verdelen over verschillende aandelen.

Figuur 2: Sectoren in de MSCI World Index

Klik om te vergroten

Bron: FactSet, per 7/5/2019. Opsplitsing MSCI World Index naar sector op basis van marktwaarde, per 6/5/2019.

Passende diversificatie – uw beleggingen spreiden over een groep activa die reageren op verschillende aanjagers – kan betekenen dat u posities aanhoudt in vele of zelfs al deze sectoren. Wij zijn van mening dat het niet verstandig is om uw activa grotendeels te beleggen in een of twee sectoren, en de rest links te laten liggen.

Onze ervaring leert ons dat aandelen binnen een sector of industriegroep zich doorgaans op dezelfde wijze gedragen. Dat kan een voordeel lijken wanneer uw portefeuille in de lift zit, maar een dergelijke concentratie kan veel lagere rendementen opleveren dan de benchmark wanneer de markten dalen.

Risicobeheersing

Voortdurend in de buurt blijven van sectorwegingen in de brede index wijst erop dat uw portefeuille goed gespreid is.

Dit vergt echter onderhoud. Enerzijds omdat industrie- en sectorgroepen aan verandering onderhevig zijn. GICS wordt vaak heringedeeld wanneer zich nieuwe industrieën en technologieën aandienen in het bedrijfsleven.

Afgelopen jaar nog staken MSCI en S&P GICS in een nieuw jasje door de sector communicatiediensten te introduceren. Deze sector omvat alle aandelen die voorheen tot de telecommunicatiesector behoorden, een aantal bedrijven uit de sector duurzame consumptiegoederen en een paar grote IT-bedrijven. Veel berichten in de media houden nog steeds geen rekening met deze verschuiving.2

Bovendien verschuiven en veranderen sectorwegingen onder invloed van marktontwikkelingen. Dit is naar ons idee dan ook geen kwestie van 'één keer doen en niet meer naar omkijken'. U moet wellicht uw positie in een aantal snelgroeiende sectoren terugbrengen en overhevelen naar sectoren die minder goed presteren om de balans te bewaren.

Als u inzicht hebt in sectoren en hun relatieve wegingen bevordert dit niet alleen de spreiding in uw portefeuille – het verschaft u ook een risicobeheerinstrument waar u op termijn uw voordeel mee kunt doen.

1Overzicht gebaseerd op de MSCI AC World Investible Market Index, die 98% van aandelen uit ontwikkelde en opkomende markten omvat op basis van marktkapitalisatie. Deze maatstaf had betrekking op 8661 aandelen per 9/5/2019 (bron: FactSet).

2"If This Is a Tech Bubble in Stocks, It's the Expansionary Phase", Lu Wang en Jeran Wittenstein, Bloomberg, 3 mei 2019.


Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat. Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.